Oprava a čistenie komínov

 
 
 

Čistenie a oprava komínov to je najtradičnejšia kominárska práca - čistenie komínov - je mechanické odstránenie produktov spaľovania (pevné častice spalín), ktoré sa vplyvom činnosti spotrebiča uchytili na vnútornej strane spalinovej cesty a prípadné odstránenie kondenzátu. Spalinová cesta predstavuje systém, ktorý zaisťuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, a to od spalinového hrdla spotrebiča, až po ústie komína. Čistením sa rozumie spriechodnenie komínového prieduchu, odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu tak, aby bola dosiahnutá pôvodná svetlosť prieduchu. Takisto odstránenie sadzí z pôdnice komínového prieduchu, kontrola, poprípade spriechodnenie výpustného otvoru pre odtok kondenzátu vrátane potrubia, odpustenie kondenzátu a pod. Každý majiteľ rodinného domu mi dá za pravdu, že deň čo deň treba čo-to opravovať či vymieňať. K takýmto činnostiam patrí aj údržba dymovodov a komínov. Ak chceme pokojne spávať a dobre kúriť, či už v spotrebičoch na tuhé, alebo plynné palivá, treba komín a dymovody čistiť .Nehovoriac o tom, že majiteľ je povinný zabezpečiť prehliadku a čistenie komína. Ako upraviť komponenty kúpené v maloobchodnej sieti a ako ich použiť na čistenie komína? Možnosti použitia náradia: Komponent 1 – na odstraňovanie hrubších nánosov na vnútorných stenách komína. Komponent 2 – na odstránenie sadzí z vnútorných stien komína. Komponent 3 – možno s ním preraziť menšie vrstvy usadenín v komíne. Celú zostavu použijeme na vyčistenie komína (napríklad po vykurovacej sezóne). Tieto činnosti môžeme vykonávať s lankom alebo kominárskym drôtom. Pri prerážaní vrstvy usadenín komponentom č. 3 treba spodný otvor uzatvoriť skrutkou M12 s dĺžkou 25 mm. Spôsoby čistenia komínov: Ak nemáme pomocník: Na lanko pripevníme komponent č. 3 (prevŕtanú skrutku M12) a zhora (zo strechy) ho spustíme do komína až k dvierkam vyberacieho otvoru. Od vyberacieho otvoru pripevníme na lanko buď len komponent č. 1, alebo komponent č. 2, alebo na celú zostavu. Vyťahovaním lanka zo strechy sa prečistí celý komín. Tento postup opakujem niekoľkokrát. Ak máme pomocníka: S pomocníkom postupujeme rovnako ako v prvom prípade, no na spodný koniec zostavy uviažeme ďalšie lanko, ktorým vytiahneme zostavu komínom hore; potom ju pomocník za lanko stiahne dole – postup niekoľkokrát opakujeme. Po vymetení komína treba vyčistiť vyberacie otvory a tesne uzatvoriť dvierka. Postup s kominárskym drôtom: Ak pracujem smerom hore – dole, použijem len komponent č. 2. Ak pracujem len smerom dole, môžeme použiť celú zostavu, čo je dosť namáhavé. Pomôcť nám môže aj CSL (Creosote Sweeping Log), alebo CCL (Chimney Cleaning Log). Po našom "Polienko na čistenie komínov od sadzí" . Podľa výrobcov má mať polienko nasledujúce vlastnosti: redukuje množstvo sadzí už usadených v komíne, zmenšuje množstvo nových usadenín o viac ako 50%, zabraňuje typickému zápachu od usadených sadzí. Ako to funguje? Čistiace polienko horí približne 90 minút. Pred zapálením polienka je vhodné zakúriť normálne drevom, aby sa zlepšil ťah a zahriali sa sadze v komíne. Najlepšie je položiť polienko na horúce uhlíky (nikdy nie priamo do ohňa). Dym z polienka je presýtený aditívami, ktoré sa prichytávajú a reagujú s usadeninami v komíne. Sadze v komíne sa postupne odbúravajú, respektíve sa mení ich zloženie tak, aby sa znížilo riziko ich samovznietenia. Počas opätovného spaľovania takýchto polienok v priebehu 1-2 týždňov sa pokračuje s ošetrovaním komína špeciálnymi aditívami. Je vhodné ponechať medzi zapálením CSL a ďalším kúrením prestávku. Usadené sadze postupne krehnú, unikajú spolu s dymom ako mikroskopické častice ale môžu aj spätne padať z komína do ohniska, respektíve popolníka. Skrehnuté sadze je jednoduchšie mechanicky odstrániť. Výrobca uvádza, že ošetrovanie je veľmi individuálne a závisí od druhu používaného paliva ako aj druhu samotného vykurovacieho telesa. Použitie čistiacich polienok nenahradzuje pravidelné kontroly a profesionálne čistenie komína. Môže však znížiť ich frekvenciu. Ako vyčistiť komín svojpomocne? Do ktorého čistenie komína sa smiete púšťať sami? Sami sa púšťajte predovšetkým do čistenia tradičných murovaných komínov či komínových stavebníc s vložkami pre kotly na tuhé palivá, ktoré je pri celoročnej prevádzke dobré čistiť 3 krát ročne a pri prevádzke sezónnom 2 krát (pred sezónou a po sezóne). Inak je ale povolené aj čistenie komína pre kotol na zemný plyn (1 krát ročne), komínov pre tekuté médiá (3 krát ročne) a pre zdroje tepla do 50 kW. Komíny a zákon. Čo treba pri čistení komínov dodržať? Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej každé 4 mesiace. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.